Artiklar och annat materiel

Nyhetsartiklar om skolnedläggningar:
SVT Västerbotten: Lista: Hotade byskolor i Västerbotten
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/hotade-byskolor-i-vasterbotten

Skolutredning från Lycksele (februari 2020) där 4 skolor hotas läggas ner.
http://www.lycksele.se/globalassets/dokument/1-barn-och-utbildning/skolutredning-2020-2021-samradshandling-2020-02-21.pdf

SVT Nyheter Norrbotten: EU länder går ifrån idén om storskolor
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/storskolor-ingen-trend-i-europa

Bakgrundsmaterial, forskning m m:
(Stort tack till Pauline!)

Inre kraft och yttre tryck Perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor, Gerd Pettersson, 2017
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068482/FULLTEXT01.pdf

Potential för inkluderande utbildning i små skolor, 2019 Skolverket
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/potential-forinkluderande-utbildning-i-sma-skolor

Hela Sverige skall leva, Andersson, C (2011-2014)

Rapport: Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat. SKL maj 2018

Att förstå det stora i det lilla: byskolan som pedagogik, kultur och struktur. Karlberg-Granlund, G (2009) Åbo Akademi University Press.

Små vs stora skolor. Glesbygdsverket, (2009)

Skolan mitt i byn: Diskussionsunderlag och checklista inför eventuell nedläggning av en byskola, Ingrid Marklund. Uppdaterad mars 2009 av Bertil Westerlund, Glesbygdsverket

När byn förlorade sin skola: En fallstudie av avvecklingen av Backa skola, Lundgren, von SchantzLundgren (2010). Högskolan Dalarna, Falun

Skola 2025 – skolformerna och en likvärdig verksamhet. Utredning om det framtida skolväsendet i kommunen, Skolverket (2000) Sandvikens kommun

Utbildningsvillkor i glesbygd. Skolverket (2018) (2000)

Likvärdighet – ett delat ansvar Skolverket (1996)

Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor: En kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan. SKL tidigare rapporter 2006 och
2012 samt 2018

Så mycket kostar skolan, SKL (2019-08-26)

Små skolor lyckas brett, 12 NOV 2012 lärarnas tidning
https://lararnastidning.se/sma-skolor-lyckas-brett/