Våra stadgar

Den 4 april 2022 hade vi konstituerande möte och antog stadgarna nedan.

Stadgar för Stad och Land nätverket

4 april 2022

§ 1 Föreningens namn är Stad- och Land nätverket.

§ 2 Föreningen är ideell och har sitt säte i Växjö.

§ 3 Föreningens ändamål är att skapa opinion för landsbygden, staden och sammanhållningen utifrån ett hållbarhets- och rättviseperspektiv.

§ 4 Föreningen har en värdegrund; SOL betyder Stad och Land men även Solidaritet Organisering Lokalsamhälle. SOL-nätverket arbetar för att hela Sverige ska leva, för ett levande naturbruk och matförsörjning som gynnar den biologiska mångfalden. Vi vill utveckla demokratin nationellt och kommunalt, och stärka självorganiseringen lokalt. Vi vill se gemensamma lösningar, en rättvis klimatomställning, och fred. För ett gott liv för alla, för solidaritet här hemma och globalt. Föreningen ska aktivt verka för att värdegrunden och metoder för dess förverkligande fortlöpande utvecklas och fördjupas.

§ 5 Föreningens verksamhet ska bestå i att verka för vårt ändamål och värdegrund genom att skapa opinion, organisera aktiviteter, folkbilda. Detta sker genom exempelvis interna studier, föreläsningar och diskussioner samt genom att påverka och sprida kunskap till enskilda, föreningar, nätverk, politiker och medier med flera.

§ 6 Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Beslut fattas (förutom vid beslut om stadgeändring och upplösande) med enkel majoritet. Medlemsmöte ska utlysas av styrelse eller ett medlemsmöte minst två veckor innan.

§ 7 Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter. Därutöver ska finnas en eller två suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget, utom suppleanterna som väljs för ett år.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderår. Årsmöte hålls innan april månad. Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan mötet. Årsmötet fastställer medlemsavgift för nästkommande år och utser styrelse, två revisorer och en valberedning. Revisorer och valberedning väljs för ett år i taget.

§ 9 Medlem kan både enskilda personer som fyllt 18 år och föreningar vara. Medlemskap ges efter betalning av medlemsavgift och ger rösträtt. Förening som är medlem har en röst och företräds av en representant. Medlemskapet gäller per kalenderår.

§ 10 Föreningens stadgar kan ändras genom beslut på årsmöte. Beslutet skall vara taget med 2/3 majoritet.

§ 11 Föreningen upplöses genom beslut av 2/3 majoritet vid två efter varandra följande årsmöten eller extra årsmöten. Beslut om hur föreningens pengar skall fördelas fattas på samma möten.

Antagna vid det konstituerande mötet den 220404.